ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας

ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Δράση Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες στις ως άνω περιοχές, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και σε ορίζοντα πενταετίας να απεξαρτηθούν από την Δ.Ε.Η.

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται στον Δευτερογενή και τον Τριτογενή τομέα
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • να διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση τον ΚΑΔ που αφορά το επενδυτικό σχέδιο
 • να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας ή σχετική απαλλαγή όπου απαιτείται)
 • να έχουν άμεση (εργολάβοι) ή έμμεση (προμηθευτές εργολάβων) σχέση με τον όμιλο Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ

Επιδότηση 80% επί του παραπάνω προϋπολογισμού

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος έως 50% του επενδυτικού σχεδίου (Ε/Σ)
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός-Λογισμικό έως 100% του Ε/Σ
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης (μικτής/πολλαπλής χρήσης έως 9 θέσεις) έως €15.000,00
 • Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος έως 100% του Ε/Σ
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα έως 30% του Ε/Σ και μέχρι €3.000,00/σύστημα.
 • Σχέδιο Δράσης (Business plan) για την Στρατηγική Διαφοροποίηση των Δραστηριοτήτων της επιχείρησης έως 20% του Ε/Σ και έως €15.000,00
 • Δράσεις Προβολής-προώθησης των επιχειρήσεων σε διαφοροποιημένες αγορές-στόχους έως 20% του Ε/Σ και έως €20.000,00
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών (εθνικό/ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο) ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας έως 20% του Ε/Σ και έως €25.000,00
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Σύνταξη-Υποβολή-Παρακολούθηση Ε/Σ) έως €4.000,00

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (21/09/2021).

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολών:  μέχρι την εξάντληση των κεφαλαίων και το αργότερο έως 6 μήνες από την δημοσίευση της πρόσκλησης ΚΑΙ μέχρι 21/9/2022
Σημαντική σημείωση: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr