ΦΩΤΟ_ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ποιότητα

Ποιότητα

Προκειμένου μία επιχείρηση να είναι πραγματικά αποτελεσματική και αποδοτική στο αντικείμενό της, θα πρέπει να διαχειρίζεται τον τρόπο που λειτουργεί μέσω ενός Συστήματος. Το Σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι οι εταιρικές διαδικασίες διεκπεραιώνονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, οδηγώντας σε εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και χρόνου, καλύτερο και πιο ξεκάθαρο επιμερισμό της εργασίας, καθορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, μεγιστοποίηση της απόδοσης και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της επιχειρηματικής δυναμικής κάθε εταιρείας.

 

Στην ANODOS Group σας προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα  πρότυπα. Μαζί διασφαλίζουμε ότι τίποτε σημαντικό δεν παραλείπεται και ότι οι εταιρικές διαδικασίες είναι όπως πρέπει: ξεκάθαρες, απλές, και το σπουδαιότερο; Αποτελεσματικές.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και εγκατάσταση των ακόλουθων συστημάτων:

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του HACCP αποτελεί νομοθετική απαίτηση. Με το σύστημα HACCP προβλέπουμε τους κινδύνους που μπορούν να αναπτυχθούν για τη μεταχείριση των τροφίμων. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε τα σημεία που μεγιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου. Τέλος, με το σύστημα HACCP μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα κρίσιμα όρια, καθώς και να αναπτύξουμε διορθωτικές ενέργειες για την εφαρμογή τους.

Το ISO 22000 αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις παραγωγής, μεταχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων  με σκοπό να διασφαλίσουν ότι παρέχουν στους πελάτες τους ασφαλή  προς κατανάλωση τρόφιμα. Το ISO 22000 ορίζει επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή, τη συγκομιδή και παραγωγή ζωοτροφών έως τη μεταποίηση, τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο, τη μαζική εστίαση, την αποθήκευση και διανομή, καθώς επίσης και από επιχειρήσεις παραγωγής εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και απολύμανσης, πρόσθετων και συστατικών . 

Το FSSC 22000 αποτελεί ένα διαχειριστικό σύστημα με πολλές ομοιότητες με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2018. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν, συσκευάζουν, μεταποιούν και διανέμουν τρόφιμα. Το πρότυπο FSSC 22000 είναι αναγνωρισμένο από τον διεθνή οργανισμό  Global Food Safety Initiative (GFSI).

Το BRC αποτελεί ένα πρότυπο ασφάλειας τροφίμων που αναπτύχθηκε το 1998 από το σύνδεσμο Λιανεμπορίων της μεγάλης Βρετανίας.  Το πρότυπο BRC διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες:

 • BRC Global Standard for Food Safety (Για παραγωγή προϊόντων)
 • BRC Global Standard for Storage and Distribution (Για εταιρείες που αποθηκεύουν)
 • BRC Global Standard for Packaging and Packaging Material (Για εταιρείες που ασχολούνται με τις συσκευασίες)

Το πρότυπο IFS αναπτύχθηκε από την ομοσπονδία λιανικού εμπορίου της Γερμανίας (HDE), της Γαλλίας (FCD) αλλά και την αντίστοιχη της Ιταλίας (CONAD). Στόχος του IFS είναι η δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας τροφίμων με ενιαίες διαδικασίες ελέγχου, που χρήζουν αμοιβαίας αποδοχής με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σύστημα ποιότητας υψηλής διαφάνειας διεθνώς.

Το πρότυπο SQF είναι ένα πρότυπο διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα αυστηρό αλλά συνάμα αξιόπιστο σύστημα για την ασφάλεια των τροφίμων. Το SQF διακρίνεται για την ευελιξία του, καθώς παρέχει τρία διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης.

 • 1ο επίπεδο – Food Safety Fundamentals : Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από τα προαπαιτούμενα προγράμματα της ασφάλειας των τροφίμων καθώς και την τήρηση των οδηγών καλών πρακτικών.
 • 2ο επίπεδο – HACCP- based Food Safety : Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από τις απαιτήσεις των Προαπαιτούμενων (1ο επίπεδο) συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου ανάλυσης επικινδυνότητας της μελέτης HACCP
 • 3ο Επίπεδο HACCP- based Food Quality: Το τρίτο επίπεδο αποτελεί ένα  ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας τροφίμων με πλήρως ανεπτυγμένη την  μελέτη HACCP

Η πιστοποίηση KOSHER αφορά τρόφιμα που προορίζονται για την Εβραϊκή διατροφή. Η μεθοδολογία παραγωγής, οι πρώτες ύλες, καθώς και η συσκευασία του τροφίμου, ακολουθεί ειδικούς κανόνες που προέρχονται από την Βίβλο και την Εβραϊκή παράδοση.

Η Πιστοποίηση Halal αφορά τα προϊόντα τροφίμων τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ισλαμικής Σαρίας. Απαιτεί εξειδικευμένα συστήματα υγιεινής, καθώς και ιχνηλασιμότητας των τροφίμων, που ξεκινάει από το αγροτεμάχιο και καταλήγει στο τραπέζι των καταναλωτών. Στην πιστοποίηση Halal όλα είναι σημαντικά, ακόμα και ο τρόπος θανάτου του ζώου που πρόκειται να οδηγηθεί στη σφαγή καθώς και η μέθοδος τυποποίησης, συσκευασίας κλπ.

Το ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνονται ικανοποιητικά τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS). Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης, ένας οργανισμός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών. Ο οργανισμός με την εφαρμογή ενός ΣΠΔ θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί διαρκώς να βελτιώνει την επίδοσή του.

Το ISO 27001 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, με σκοπό να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας, ώστε να προστατεύονται επαρκώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα των «ενδιαφερόμενων μερών». Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι πελάτες, άλλες επιχειρήσεις, προσωπικό, συνεργάτες, αλλά και η κοινωνία γενικότερα.

Το ISO 45001 είναι ένα πρότυπο ISO για συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2018. Ο στόχος του ISO 45001 είναι η μείωση των επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Το GLOBAL G.A.P. είναι ένα πρόγραμμα αγροτικής διασφάλισης, που μεταφράζει τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε ορθή γεωργική πρακτική. Είναι ένα πρότυπο για την πρακτική διαχείρισης αγροκτημάτων που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από διάφορες ευρωπαϊκές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τους κύριους προμηθευτές τους. Είναι πλέον το πιο διαδεδομένο σύστημα πιστοποίησης αγροκτημάτων στον κόσμο.

Tο ISO 22005:2007 είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας που αυξάνει την αποδοτικότητα και διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Το Πρότυπο SYNERGY 22000 αποτελεί το σύνολο δύο συμπληρωματικών προτύπων, επιτρέποντας την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις της Κατευθυντήριας Οδηγίας της GFSI (Global Food Safety Iniative) και βασίζεται στα:

 • ISO 22000, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων
 • PRP 22000, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τα προ απαιτούμενα Προγράμματα (PRPs) για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων
 • ISO TS 22002-1, Τεχνική Προδιαγραφή / Προ απαιτούμενα Προγράμματα για την ασφάλεια τροφίμων.

Η πιστοποίηση CE όπως ονομάζεται από το 1993 (σύμφωνα με την οδηγία 93/68/EEC)(DECISION No 768/2008/EC), προηγουμένως ονομαζόταν EC πιστοποίηση, είναι μια υποχρεωτική πιστοποίηση για τα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (European Economic Area – EEA). Με την επικόλληση του σήματος CE πάνω σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει πως το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμόσιμων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα που παρασκευάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά κυκλοφορούν στην αγορά της.SYNERGY 22000 αποτελεί το σύνολο δύο συμπληρωματικών προτύπων, επιτρέποντας την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις της Κατευθυντήριας Οδηγίας της GFSI (Global Food Safety Iniative) και βασίζεται στα:

 • ISO 22000, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων
 • PRP 22000, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τα προ απαιτούμενα Προγράμματα (PRPs) για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων
 • ISO TS 22002-1, Τεχνική Προδιαγραφή / Προ απαιτούμενα Προγράμματα για την ασφάλεια τροφίμων.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr