«ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» Ταμείο Εγγυοδοσίας με Επιδότηση Επιτοκίου στα Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού και Κεφαλαίου Κίνησης με Ανακυκλούμενη Πίστωση

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ  δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγυημένα δάνεια επενδυτικού σκοπού, δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανακυκλούμενης πίστωσης προς ΜμΕ. Επιπλέον, παρέχει επιδότηση επιτοκίου ύψους 2% για τις επιχειρήσεις των περιφερειών της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου και 3% για τις επιχειρήσεις των λοιπών περιφερειών της χώρας,  για τα πρώτα δυο (2) έτη της χρηματοδότησης και τέλος, τα δάνεια παρέχονται με μηδενική προμήθεια εγγύησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δυο (2) Υποταμεία και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

 • Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ.
 • Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 1. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιχορηγεί 100% την προμήθεια εγγύησης για όλη τη διάρκεια κάθε δανειακής σύμβασης.
 2. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου του δανείου. Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του δανείου 2% (ή αλλιώς κατά 200bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της Αττικής & του Νοτίου Αιγαίου και 3% (ή αλλιώς κατά 300bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιφέρειες.
 3. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου σημαντικά χαμηλότερα από το μεσοσταθμικό επιτόκιο της αγοράς.
 4. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που  μπορεί να ζητήσει το πιστωτικό ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 30% του κεφαλαίου του δανείου.
 5. Για χρηματοδοτήσεις έως € 50.000, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να ζητήσει μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Στο Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, οι επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση επιτοκίου εφόσον δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από έτερο πρόγραμμα της ΕΑΤ κατά το παρελθόν.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Τα ανώτατα ποσά δανείων ορίζονται, ανά κατηγορία Υποταμείου, ως εξής:

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

 • Για τα επενδυτικά δάνεια:
 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 10 εκ. (άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,6 εκ. (καθεστώς de-minimis).
 • Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης:
 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 500 χιλ. (άρθρο 21 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»:

 • Για τα επενδυτικά Δάνεια:
 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,5 εκ. (άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης:
 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 200 χιλ. (άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Το κατώτατο ύψος δανείου ανέρχεται στις €10 χιλ. και αφορά τις δύο κατηγορίες Υποταμείου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ-ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» με ποσοστό εγγύησης 70%:

 • Επενδυτικά Δάνεια 
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (άρθρο 21 παρ.18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
 • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 2-5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μήνες.
 • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση
 • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας 3 ετών αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη.

Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» με ποσοστό εγγύησης 80%:

 • Επενδυτικά Δάνεια
 • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
 • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 2-5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μήνες (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση
 • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας 3 ετών αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 • Για δάνεια  ύψους έως € 50.000, λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
 • Για δάνεια ύψους από €50.001 και άνω, λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις ανώτατου ορίου 30% επί του συνολικού δανείου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 29/5/2024 και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς τις αιτήσεις.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr