ΕΛΛΑΔΑ

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα (Β Κύκλος)

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ και του Καν. 2472/2022, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία, είναι γραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».
  β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης
 2. α), οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
  αα) εφόσον εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο, τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας. Τα συμβόλαια συνάπτονται μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και των παραγωγών του γεωργικού προϊόντος ή μεταξύ του δικαιούχου και ενώσεων παραγωγών (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
  ββ) εφόσον εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, ως Α΄ ύλη, στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας. Τα συμβόλαια συνάπτονται μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και των παραγωγών του γεωργικού προϊόντος ή μεταξύ του δικαιούχου και ενώσεων παραγωγών (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
  γγ) η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι3-ετούς διάρκειας.
  δδ) με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων αα) και ββ).
  γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν κατ’ έτος βαθμό καθετοποίησης, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα, σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιούν ως Α΄ ύλη. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής. Με την πάροδο της 3-τίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση.
  δ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, της παραγράφου 12.1.
 3. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή & εκσυγχρονισμός ακινήτων & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα για εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα με μηδενικές εκπομπές CO2 ή οχήματα που εκπέμπουν CO2 <50g/km (έως 30% του ΕΣ)
 • Αγορά, μεταφορά & εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων
 • Απόκτηση συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει με προϋποθέσεις.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις για Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Ενισχύσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.

(Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την αγορά καινούργιων οχημάτων για οδικές μεταφορές αγαθών και προϊόντων, με σκοπό τη συμμόρφωση σε εκδοθέντα ενωσιακά πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιείται πριν αυτά τεθούν σε ισχύ.

i. Για οχήματα με μικτό φορτίο έως 3,5 τόνους επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.

ii. Για οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και γενικά το σύνολο των βαρέων οχημάτων, επιλέξιμα είναι τα βαριά επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών και τα βαριά επαγγελματικά οχήματα χαμηλών εκπομπών όπως ορίζονται στον Καν. 2019/1242. )

 • Ενισχύσεις για την προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
 • Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή/ μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επιλέξιμοι ΚΑΔ 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες,

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (52.1, 52.10, 52.10.1, 52.10.11, 52.10.12, 52.10.13, 52.10.19, 52.10.19.01, 52.29.19.03)

& ΚΑΔ 46.11, 46.17, 46.21, 46.31, 46.32, 46.33, 52.10.19.01 & 82.92.10

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Βόρειο Αιγαίο40%50%50%
Κρήτη35%50%50%
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη40%50%50%
Κεντρική Μακεδονία40%50%50%
Δυτική Μακεδονία40%50%50%
Ήπειρος40%50%50%
Θεσσαλία45%50%50%
Ιόνια Νησιά35%50%50%
Δυτική Ελλάδα40%50%50%
Στερεά Ελλάδα (εκτός Π.Ε. Εύβοιας)35%40%40%
Π.Ε. Εύβοιας40%50%50%
Πελοπόννησος (εκτός Π.Ε. Αρκαδίας)35%50%50%
Π.Ε. Αρκαδίας40%50%50%
Νότιο Αιγαίο30%40%50%
Ανατολική Αττική/ Δυτική Αττική/ Πειραιάς  και Νήσοι25%35%40%
Δυτικός τομέας Αθηνών15%25%35%

Για δαπάνες του πρωτογενούς τομέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νησιά Αιγαίου (Εκτός Κρήτης & Εύβοιας) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίου75%
Υπόλοιπη  Ελλάδα50%
Αττική40%

 ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Επενδυτικά Σχέδια από 500.000,00€ έως 1.000.000,00€

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από τις 14/6/2023 έως και 14/8/2023

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr