«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της Καινοτομίας στην Τοπική Επιχειρηματικότητα»

Βασικός στόχος τηςδράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νομική οντότητα που οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη και του φορέα εκμετάλλευσης του συνεργατικού σχηματισμού ταυτίζονται, δηλαδή πρόκειται για μια νομική οντότητα (1 ΑΦΜ) που έχει ως εταίρους/μετόχους, ανάλογα με τη νομική της μορφή, φορείς – ανεξάρτητα μέρη, στον οποίο μπορεί να χορηγηθεί τόσο επενδυτική όσο και λειτουργική ενίσχυση. Τα ανεξάρτητα μέρη, που αποτελούν εταίρους στη νομική οντότητα που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται, ενδεικτικά, να είναι οι παρακάτω φορείς: ΑΕΙ, Οργανισμοί και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων, Επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων, Συνεταιρισμοί, Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Η ενίσχυση για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας χορηγείται αποκλειστικά στη νομική οντότητα του συνεργατικού σχηματισμού (ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης) και όχι στους εταίρους αυτής. Μέσω της Δράσης ενισχύονται δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφική αλυσίδα
 • Βιοεπιστήμες – Υγεία – Φάρμακα
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Αειφόρος Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
 • Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία
 • Τουρισμός, Πολιτισμός, Δημιουργικές Βιομηχανίες

Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τομείς και θα πρέπει να συσχετίζεται με έναν ή περισσότερους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ο/οι οποίος/οι θα αποτελεί/ουν και τον/τους ΚΑΔ επένδυσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Να λειτουργούν (για τις υφιστάμενες/νέες) βάσει καταστατικού (στο οποίο θα αναγράφεται με σαφήνεια ότι πρόκειται για συνεργατικό σχηματισμό) ή να λειτουργήσουν (για τις υπό σύσταση) βάσει μνημονίου συνεργασίας φορέων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νομική οντότητα, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης
 2. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
 3. Να συμμετέχουν στο συνεργατικό σχηματισμό ως εταίροι κατ’ ελάχιστο ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ ή οργανισμός/φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων) και πέντε (5) ΜΜΕ επιχειρήσεις ή συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεων στο οποίο να συμμετέχουν τουλάχιστον (5) ΜΜΕ επιχειρήσεις
 4. Για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου που θα συμμετέχει στο συνεργατικό σχηματισμό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25%.
 5. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν αντίστοιχες δαπάνες αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 6. Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) ή άλλο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 7. Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 300.000,00€ έως 500.000,00€ (Γ.Α.Κ.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλον χώρος & Εξοπλισμός, Λογισμικά & Υπηρεσίες Λογισμικών (αυξημένη κατά 15% για συνεργατικούς σχηματισμούς εγκατεστημένους σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης)  65%  65%
Δαπάνες Προσωπικού, Δαπάνες Προβολής, Προώθησης, Δικτύωσης & ‘Έμμεσες Δαπάνες50%50%
Βιομηχανική ‘Έρευνα-Έρευνα επί συμβάσει  (αυξημένη κατά 15%, εάν πληρείται η προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του
έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής)
Ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 80%
75% 80%
Πειραματική ‘Έρευνα-Έρευνα επί συμβάσει  (αυξημένη κατά 15%, εάν πληρείται η προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής)
Ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 80%
 35%  45%
Μελέτες Σκοπιμότητας60%70%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ
Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλον χώρος & Εξοπλισμός, Λογισμικά & Υπηρεσίες Λογισμικών=< 50%
Δαπάνες Προσωπικού, Δαπάνες Προβολής, Προώθησης, Δικτύωσης & ‘Έμμεσες Δαπάνες=< 90%
Δαπάνες για βιομηχανική έρευνα/πειραματική ανάπτυξη/ μελέτες σκοπιμότητας=< 25%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η Επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε σαράντα (40) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης) και η καταληκτική ημερομηνία, συμπεριλαμβανομένης της τυχούσας παράτασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/06/2029.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 4/7/2024 έως και 4/10/2024 και ώρα 15:00

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr