ΠΚΜ

«Μετάβαση στην Καινοτομική και Έξυπνη Εξειδίκευση» Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2021-2027”

ΠΚΜ

Δημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 65.000.000€ που στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις) υφιστάμενων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μπορούν να ενταχθούν Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
 • Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία
 • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα
 • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 •  Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).
 • Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021-2022) και να είναι μεγαλύτερο από 60.000€.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.
 • Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης να μην είναι η κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κερδοσκοπικό (Ν.Π.Ι.Δ.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ), Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.).

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Για να δέιτε του επιλέξιμους ΚΑΔ της εν λόγω δράσης πατήστε εδω

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 60.000,00€ έως 400.000,00€ με επιχορήγηση 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. (Κανόνας De Minimis)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΟΡΙΑ
1.Πλήρες Μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου ΠροσωπικούΈως 15.000 -1 ΕΜΕ
2.Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων και Οργάνων Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση ΕνέργειαςΨηφιακός εξοπλισμός γραφείουΠαραγωγικός & Μηχανολογικός ΕξοπλισμόςΗλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως 9 θέσεων)
Έως 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 50.000€  
3.Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώροέως 60% του Π/Υ
4.Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 
 Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλουςέως 6.000€
 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτούέως 20% του Π/Υ
 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιώνέως 40% του Π/Υ
 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπαΈως 3 πιστοποιητικά και έως 3.000€/ Πιστοποιητικό
 Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Brandingέως 10% του Π/Υ
 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίαςέως 40% του Π/Υ
5.Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικούως 60% του Π/Υ
6.Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (έως 3.000€/ έκθεση)Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης
έως 40% του Π/Υ
 
7.Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)Υποχρεωτική κατηγορία

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η Επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται από τις  13/12/2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης θα είναι 24 μήνες.

(Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού  θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών  ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 22/1/2024 έως και 23/7/2024 και ώρα 14:00 (με  Συγκριτική Αξιολόγηση)

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr