«ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Προϋπολογισμός δράσης 300 εκ. ευρώ.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων, σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής Πρόσκλησης.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση μόνο σε συνεργατικά έργα στα οποία συμμετέχει οπωσδήποτε τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ).

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ), που εγκρίθηκαν με την α.π. 66021/29.06.2022 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 3359). Οι θεματικές παρεμβάσεις και προτεραιότητες στους Τομείς τη ΕΣΕΕ που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίστηκαν στο με Α.Π. ΥΠΑΝ 18950/05.03.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΓΕΚ και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III της Πρόσκλησης:

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠαρέμβασηΜέγιστος Π/Υ ανά Αίτηση
Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις€800.000,00
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς€2.000.000,00
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων€2.000.000,00
Σφραγίδα Αριστείας για ΕπιχειρήσειςΟ εγκεκριμένος Π/Υ από την αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου σε μία αίτηση χρηματοδότησης, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (60%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Του ανωτέρω ορίου εξαιρούνται οι αιτήσεις χρηματοδότησης της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για την Παρέμβαση 1 «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» & την Παρέμβαση 2 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»
Επιλέξιμη ΔραστηριότηταΜεγάλες ΕπιχειρήσειςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές Επιχειρήσεις
Βιομηχανική Έρευνα50%60%70%
Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις*65%75%80%
Πειραματική Ανάπτυξη25%35%45%
Πειραματική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις*40%50%60%
Για την Παρέμβαση 3 «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»
Επιλέξιμη ΔραστηριότηταΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές Επιχειρήσεις
Πειραματική Ανάπτυξη35%45%
Πειραματική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις*50%60%
Για την Παρέμβαση 4 «Σφραγίδα Αριστείας για Επιχειρήσεις»

Η ένταση καθορίζεται στο 70%. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε έργο δεν υπερβαίνει το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται για το εν λόγω έργο βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη».

*Συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων από τις οποίες η μία να είναι ΜΜΕ και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών ή τα αποτελέσματα του έργου να διαδίδονται ευρέως δημόσια σε συνέδρια, δημοσιεύσεις, λογισμικό ανοιχτής πηγής, κ.α.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η ενίσχυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 • Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού
 • Λοιπές δαπάνες (βάσει ενιαίου συντελεστή 40%)
 • δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

-Οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες.

-Οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου δεν είναι επιλέξιμες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Τριάντα έξι (36) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Οι προτάσεις της παρέμβασης 4 θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από  το πρόγραμμα «Horizon Europe».

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 6/6/2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

 • Για την 1η Παρέμβαση την Τετάρτη 10/7/2024 (15:00)
 • Για την 2η Παρέμβαση την Τετάρτη 17/7/2024 (15:00)
 • Για τις Παρεμβάσεις 3η και 4η θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι εξάντλησης των κεφαλαίων και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27/11/2024 (15:00)

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr