ΝΕΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360 Ν. 4887/2022

ΝΕΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά και υπό προϋποθέσεις τους παρακάτω κλάδους και υπηρεσίες:

 • Eξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων,
 • Aφαλάτωση θαλασσινού νερού υπό προϋποθέσεις,
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις μόνο για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων (studios)
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (να υλοποιούνται σε έκταση άνω των 300 στρεμμάτων)
 • Υπηρεσίες γηπέδου (τουλάχιστον 6 γήπεδα) και υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνα άνω των 25 μέτρων),
 • Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων και υπηρεσιών σιδερωτήριων ρούχων (ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου 1.000.000,00€),
 • Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης (ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου 1.000.000,00€)
 • Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου 1.000.000,00€)
 • Ανακύκλωση
 • Εκδοτικές δραστηριότητες

ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  (έως 45% του Π/Υ και έως 80% του Π/Υ για κτιριακές εργασιες που πραγματοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια)
 • Δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης υπό  προϋποθέσεις
 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού (συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης, μεταφορά τεχνολογίας)
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νεοσύστατες ΜΜΕ Επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • 50.000,00€ για Κοιν.Σεπ., Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • 100.000,00€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000,00€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000,00€ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1.000.000,00€ για μεγάλες επιχειρήσεις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν. Σ.Επ, Α.Σ., Ο.Π., ΑΕΣ, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 9/1/2023 έως και 10/5/2023

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΈως 40%Έως 50%Έως 60%
Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΑΤΤΙΚΗ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ*0%0%0%
ΑΤΤΙΚΗ- ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ*0%0%0%
ΑΤΤΙΚΗ- ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΈως 15%Έως 25%Έως 35%
ΑΤΤΙΚΗ- ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ*0%0%0%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΗΣΟΙ ΑΤΙΙΚΗΣΈως 25%Έως 35%Έως 45%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΈως 55%Έως 65%Έως 75%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
*Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις προς ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γ.Α.Κ. και την παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4887/2022, όπως προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4949/2022 για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr