ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

«ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» στοχεύει στην χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του  ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος. 

Στο πλαίσιο της δράσης, οι επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες τρεις (3) μεγάλες κατηγορίες, τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι επιχειρήσεις:

Α) τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence and Big Data Analysis),

Β) τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης, όπως Μ2Μ learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.,

Γ) ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή, και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που να είχαν ιδρυθεί πριν τις 31/12/2021 και να είναι ΜΟΝΟ είτε Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. & Συνεταιρισμοί.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

  • Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της αξίας του Επενδυτικού Σχεδίου (Ίδια Κεφάλαια/ Έγκριση Δανείου/ Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου)
  • Η υφιστάμενη επιχείρηση δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια και δραστηριοποιείται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31.12.2021
  • Δεν μπορεί να γίνει έναρξη των εργασιών πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας
  • Να μην αποτελεί Προβληματική Επιχείρηση
  • Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.
  • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν να μεριμνήσουν μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη διευκόλυνση πρόσβασης ΑΜΕΑ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:
● Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
● Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
● Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις των οποίων ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ελάχιστος Προϋπολογισμός ανά ΈργοΜέγιστος Προϋπολογισμός ανά Έργο
  250.000,00 €  6.000.000,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

24 μήνες από την υπογραφή απόφασης ένταξης. Υλοποίηση τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου έργου κατά το πρώτο έτος υλοποίησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων – παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

11 Ποτοποιία

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα – κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30.91 Κατασκευή Μοτοσυκλετών

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

31 Κατασκευή επίπλων

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

38.11.1 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

38.11.4 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση

38.11.5 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.11.6 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα

38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.3 Ανάκτηση υλικών

52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης

52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

58.11.1 Έκδοση έντυπων βιβλίων

58.11.2 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα

58.11.5 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης

58.13.1 Έκδοση έντυπων εφημερίδων

58.14.1 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

71.2 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

Εκτός Ορισμένων Εξαιρέσεων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Μηχανολογικός ΕξοπλισμόςΈως 100% Επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες για ΚτίριαΈως 20% Επιχορηγούμενου Π/Υ
Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για ψηφιακό μετασχηματισμόΈως 40% Επιχορηγούμενου Π/Υ Κτιριακών Δαπανών
Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμούΈως 30% Επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικήςΈως 20% Επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών Μελετών & Εκπαίδευση ΠροσωπικούΈως 10% Επιχορηγούμενου Π/Υ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΜΕΣΑΙΕΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Βόρειο Αιγαίο70%75%50%
Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα60%70%50%
Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, Νότιο Αιγαίο50%60%50%
Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας60%70%50%
Πελοπόννησος: Λοιποί Δήμοι50%60%50%
Ανατολική Αττική/ Δυτική Αττική/ Πειραιάς και Νήσοι35%45%50%
Δυτικός Τομέας Αθηνών25%35%50%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Οι υποβολές είναι εφικτές από τις 7/12/2022 έως 21/4/2023 και ώρα 13:00

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr