ΝΕΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν. 4887/2022 (Β Κύκλος)

ΝΕΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμών ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.  

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.

Β. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

Γ. Επέκταση ή και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία (4) τουλάχιστον αστέρων.

Δ. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

Ε. Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν  ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

ΣΤ. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ‘όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) αστέρων τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Ζ. Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον υλοποιούνται εντός παραδοσιακών περιοχών σε ειδικές περιοχές, φέρουν το διακριτικό τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας», διατηρούν τουλάχιστον 20 δωμάτια και κατατάσσεται στην κατηγορία 5 κλειδιών.  

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν μπορούν να ενταχθούν στον εν λόγω καθεστώς επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Π.Ε. Μυκόνου και από την Π.Ε. Θήρας, στον Δήμο Θήρας πλην της Δ.Κ. Θηρασίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  (έως 60% του Π/Υ έως 80% του Π/Υ για κτιριακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια)
 • Δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, επιχειρηματικής εγκατάστασης υπό  προϋποθέσεις
 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού (συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων)
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νεοσύστατες ΜΜΕ Επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν. Σ.Επ, Α.Σ., Ο.Π., ΑΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • 50.000,00€ για Κοιν.Σεπ., Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • 100.000,00€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000,00€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000,00€ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1.000.000,00€ για μεγάλες επιχειρήσεις

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΈως 40%Έως 50%Έως 60%
Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΑΤΤΙΚΗ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΤΤΙΚΗ- ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΤΤΙΚΗ- ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΈως 15%Έως 25%Έως 35%
ΑΤΤΙΚΗ- ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΗΣΟΙ ΑΤΙΙΚΗΣΈως 25%Έως 35%Έως 45%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΈως 55%Έως 65%Έως 75%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Οι υποβολές αιτήσεων είναι εφικτές από 12/6/2023 έως και 29/12/2023

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr