«Ενίσχυση Υφιστάμενων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» (Δράση RSO2.1.B)

Η εν λόγω δράση συνολικού ύψους 25.000.00,00€ στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από 50.000€ έως και 1.000.000€  (Καν. ΕΕ 1407/2013 de minimis & 651/2014 Γ.Α.Κ.).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιδότησης είναι 100% επί του προϋπολογισμού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  • Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε τέσσερα έτη και πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έχουν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ της δράσης.
  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ).
  • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
  • Επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια τα οποία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, υλοποιούν επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο και επιτυγχάνουν εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 20% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των παραγωγικών μονάδων πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 3 ετών της τελευταίας πενταετίας και η απόσβεση της επένδυσης να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη. Σημειώνεται πως, εφόσον επιλεχθούν από τον ενεργειακό ελεγκτή, πλήθος επιμέρους συστημάτων χρήσης ενέργειας, ο στόχος εξοικονόμησης τελικής ενέργειας τουλάχιστον του 20% είναι αθροιστικός.
  • Η επιβεβαίωση της επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας από την επιχείρηση γίνεται μέσω της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης η οποία συντάσσεται από Ενεργειακό Ελεγκτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, διαφορετικό από τον Ενεργειακό Ελεγκτή που συνέταξε την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου.
  • Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική και απλοποιημένη καθώς αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης και ένταξης είναι η χαμηλότερη τιμή του λόγου του κόστους επένδυσης προς την κατ’ έτος εξοικονομούμενη τελική ενέργεια (€/MWh) από τις επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα υλοποιηθούν.
  • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
  • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Για να δείτε τους Επιλέξιμους ΚΑΔ της εν λόγω δράσης, πατήστε εδώ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΗΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Δαπάνες Εξοπλισμούέως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (Γ.Α.Κ.)
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (04) (π.χ. σύνταξη Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, Ενδιάμεσων εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου, λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου).έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου (de minimis)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εκτός της κατηγορίας «Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών», που είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (28/12/2023)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. (Αναλύεται σε έως 24 μήνες για την υλοποίηση και υποχρεωτικά 6 μήνες πλήρους λειτουργίας της επένδυσης, ώστε να συνταχθεί η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, η οποία υποβάλλεται συνοδευτικά με το Αίτημα τελικού ελέγχου).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 22/4/2024 έως 6/8/2024 (ώρα 14:00).

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr