TOURISM mme

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

TOURISM mme

Δημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000€ που στοχεύει στην δημιουργία νέων ΜΜΕ επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ τουρισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μπορούν να ενταχθούν Υπό ίδρυση και Νεοσύστατες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

(Νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης 18/12/2023)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.

(Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Π.Ε. Μυκόνου και Π.Ε. Θήρας πλην της Δ.Κ. Θηρασίας)

 • Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ της πρόσκλησης  καθ’ όλη τη διάρκεια τη διάρκεια υλοποίησης. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης επί συγκεκριμένου ακινήτου.
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές  και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλλουν ΥΔ του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου της επένδυσης (Κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) για τουλάχιστον 6 έτη από τις 18/12/2023 και για ανέγερση κτιρίου τουλάχιστον 12 έτη από τις 18/12/2023  .
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 • Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Κατάταξη κατηγορίας 4 αστέρων και άνω και δυναμικότητα 12 κλινών και άνω

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ εντός παραδοσιακών κτισμάτων και Camping

Κατάταξη κατηγορίας 3 αστέρων και άνω

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Τουλάχιστον 3 και θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα ΜΗΤΕ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κατάταξη κατηγορίας 4 κλειδιά και άνω και δυναμικότητα 12 κλινών και άνω

Επισημαίνεται ότι:

 • Θα πρέπει να παραμένει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψήφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης  κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ της εν λόγω δράσης, πατήστε εδώ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 80.000,00€ έως 400.000,00€ με επιχορήγηση 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. (Κανόνας De Minimis)

Η Επιχορήγηση δύναται να αυξηθεί  α) κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά β) κατά 5% με την επίτευξη στόχου απασχόλησης 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώροςΈως 80% του ΠΥ
2.Μηχανήματα- Εξοπλισμός 
 Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός
 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου (έως 10.000€)
 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης (έως 10.000€)
3.Μεταφορικά Μέσα (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα)έως 50.000€
4.Λογισμικά  έως 10.000€
 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
5.Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών    έως 5.000€
 Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών -Εκπαίδευση χρηστών
 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
6.Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισηςέως 3.000€
7.Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου    έως 30.000€
 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη (έως 3.000€)
 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης & Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
8.Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής /επαγγελματικής δικτύωσης    έως 10.000€
 Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
9.Έμμεσες δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες 1 & 2 θα πρέπει υποχρεωτικά να έιναι μεγαλύτερο ή ισό του 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (18/3/2023).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια θα είναι αυστηρά 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 18/12/2023 έως 22/3/2024 και ώρα 15:00

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης θα είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση με ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ο βαθμός 70.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr