«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»

Η εν λόγω δράση συνολικού ύψους 65.000.00,00 στοχεύει στην ενίσχυση νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων ΜΟΝΟ για τις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς & Γρεβενών και από την Πελοπόννησο τους δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας & Τριπόλεως.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από 500.000,00 έως και 12.000.000,00  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για δαπάνες εντός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Το ποσοστό επιδότησης είναι 70% επί του προϋπολογισμού για τις Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις και 60% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Για δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% επί του προϋπολογισμού & 75% για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού

Για Εγκατάσταση Φωτοβολταικών

Το ποσοστό επιδότησης είναι 65% επί του προϋπολογισμού για τις Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις και 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη των εργασιών και πριν την έκδοσης της πρόσκλησης, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν υποβάλλει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την 1/1/2022.

 • Η επένδυση να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός των περιοχών  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Γρεβενών) & Δήμο Μεγαλόπολης, Δήμο Οιχαλίας, Δήμο Γορτυνίας και Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Ο δυνητικός δικαιούχος έχει υποβάλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης (μία αίτηση ανά ΑΦΜ)
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης όπου ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί έως την υποβολή πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης Καν. ΕΕ 651/2014.
 • Ο δυνητικός δικαιούχος λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι δεσμεύονται ότι θα τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης.
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι δεσμεύονται για δημιουργία νέων ΕΜΕ, οι οποίες θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθετε το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επένδυσης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:

Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ/ 300.000€ επιχορήγηση

Για θεμελιώδη αλλαγή ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ/ 350.000€ επιχορήγηση

 •  Η συνολική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 65 βαθμών.
 • Δεν επιτρέπεται  συστέγαση και δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα)
 • Για επενδύσεις που αφορούν ξενοδοχεία είναι επιλέξιμες εφόσον θα πληρούν

Κατάταξη σε κατηγορία 4*** (τεσσάρων αστέρων) και άνω

Δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Για να δέιτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης, πατήστε εδώ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΗΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνες Προσωπικού (για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού)  Έως 60.000€ και 15.000€/ΕΜΕ
Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)25% του Π/Υ και μέχρι 300.000€  
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
Παραγωγικός & Μηχανολογικός ΕξοπλισμόςΤουλάχιστον 30% του Π/Υ
Μεταφορικά ΜέσαΈως 10% του Π/Υ και έως 200.000€ και έως 50.000€ /μεταφορικό μέσο
Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησηςέως 5% του Π/Υ και μέχρι 150.000€
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςέως 70% του Π/Υ
Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς  και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.έως 5% του Π/Υ και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά πρότυπο  
Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών  σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπαέως 5% του Π/Υ και μέχρι 60.000 € και έως 6.000€ ανά διαχειριστικό σύστημα
Πνευματική ιδιοκτησία -Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίαςέως 5% του Π/Υ και μέχρι 200.000€  
Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης  (licenses) προγραμμάτων λογισμικούέως 15% του Π/Υ και μέχρι 400.000€
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςέως 10% του Π/Υ και μέχρι 200.000€
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας-Brandingέως 10% του Π/Υ και μέχρι 150.000€  
Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίουέως 5% του Π/Υ και μέχρι 50.000€  
Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίουέως 5% του Π/Υ και μέχρι 200.000€  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 15/3/2024 έως 28/6/2024 (ώρα 15:00) με συγκριτική αξιολόγηση.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr