«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων και Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027

Η εν λόγω δράση συνολικού ύψους 75.000.00,00 στοχεύει στην ενίσχυση νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων ΜΟΝΟ για τις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς & Γρεβενών και από την Πελοπόννησο τους δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας & Τριπόλεως.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από 5.000.000,00 έως και 40.000.000,00  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για δαπάνες εντός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Η επιδότηση αντιστοιχεί στο 50%

Για δαπάνες Μισθολογικού Κόστους

Η επιδότηση αντιστοιχεί στο 75%

Για δαπάνες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η επιδότηση αντιστοιχεί στο 45%

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  • Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης Νέες Μεγάλες Επιχειρήσεις & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες νοούνται  οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (15/2/2024) δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή να έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

  • Να δραστηριοποιούνται/δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των περιοχών  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Γρεβενών) & Δήμο Μεγαλόπολης, Δήμο Οιχαλίας, Δήμο Γορτυνίας και Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Ο ίδιος φορέας (εταίρος/μέτοχος/επιχείρηση) δεν συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση.
  • Ο δυνητικός δικαιούχος έχει υποβάλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης (μία αίτηση ανά ΑΦΜ)
  • Να τηρήσουν, από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (οι νέες εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία θα πρέπει υποχρεωτικά διπλογραφικό λογιστικό σύστημα)
  • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης όπου ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί έως την υποβολή πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης.
  • Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).
  • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης Καν. ΕΕ 651/2014.
  • Οι δυνητικοί δικαιούχοι δεσμεύονται για δημιουργία νέων ΕΜΕ, οι οποίες θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθετε το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επένδυσης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:

Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ/ 350.000€ επιχορήγηση

ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ/ 500.000€ επιχορήγηση

  •  Η συνολική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 65 βαθμών.

Για να δέιτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης, πατήστε εδώ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΗΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων με Αναπηρία  Έως 5 ΕΜΕ και έως 15.000€/ΕΜΕ
Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)20% του Π/Υ  
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
Παραγωγικός & Μηχανολογικός ΕξοπλισμόςΤουλάχιστον 15% του Π/Υ
Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου 
Ηλεκτρικά Μεταφορικά ΜέσαΈως 10% του Π/Υ και έως 200.000€ και έως 50.000€ /μεταφορικό μέσο
Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησηςέως 2% του Π/Υ
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςέως 45% του Π/Υ
Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς  και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.έως 1% του Π/Υ και έως 6.000€ ανά πρότυπο  
Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών  σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςέως 5% του Π/Υ  
Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης  (licenses) προγραμμάτων λογισμικούέως 25% του Π/Υ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 15/3/2024 έως 28/6/2024 (ώρα 15:00) με συγκριτική αξιολόγηση.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr