«Ενίσχυση Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η εν λόγω δράση συνολικού ύψους 2 εκ. στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους σαν εκθέτες σε επαγγελματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Γίνεται ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος και της μετάβασης της οικονομίας σε ένα μοντέλο αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Έως και 90.000,00  για συμμετοχή, με μέγιστο επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση έως 45.000,00€.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ένταση ενίσχυσης 50% Καν. (ΕΕ) 651/2014

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  • Να δραστηριοποιούνται ως το προϊόν που προβληθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε ένα επιλέξιμο ΚΑΔ.
  • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης.
  • Να παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.
  • Να διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εκθέσεις.
  • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, κλ.π.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να   υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά σαν Ατομική Επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΜΙΚΕ, ΜΑΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Ένωση Αστικών Συνεταιρισμών, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Αγροτικός Συνεταιρισμός, ΕΑΣ, ΚΟΙΣΠΕ,  Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή/και οι θυγατρικές τους, τα ΝΠΔΔ, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι), Οι εξωχώριες (offshore), οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθώς και οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες και  οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ

Επισημαίνεται ότι η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου (δήλωση συμμετοχής σε έκθεση) πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης από τις δικαιούχους επιχειρήσεις στο πλαίσιο της σχετικής προς έκδοση Πρόσκλησης.

Για να δέιτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πατήστε εδώ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΗΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΘΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΑΝΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (Μίσθωμα Περιπτέρου, Κόστος Συμμετοχής και εγγραφής στον Κατάλογο)Έως 7.500,00€
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΈως 2.500,00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (Έπιπλα, Δάπεδα, Φωτισμός, Οπτικοακουστικά μέσα)Έως 12.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Ναύλα, Ασφάλιση, Αποθήκευση)Έως 4.500,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Εισιτήρια ΜΜΜ, Αεροπορικά εισιτήρια, διόδια, καύσιμα, ταξί, ενοικίαση αυτοκινήτου, Ξενοδοχείο & Γεύματα)Έως 5.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (Διερμηνεία, Δημόσιες σχέσεις, Προσκλήσεις, Δώρα-Travel kits, Προωθητικό υλικό, Κατάλογοι, Υπηρεσίες διερμηνέα ή φύλακα ή κάποιου άλλου απαραίτητου)Έως 12.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΈως 500,00

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 2/7/2024 έως 16/9/2024 (ώρα 14:00) με συγκριτική αξιολόγηση.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr