«Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα» του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Επιχειρώντας»

Δημοσιεύτηκε η εν λόγω δράση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ύψους 176,75 εκ. ευρώ. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ-Επιχειρώντας» με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η δράση στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Εμπορίου και άλλες υπηρεσίες και στον Τουρισμό.

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ της εν λογω δράσης, πατήστε εδώ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί για να επιχορηγηθεί πρέπει να καλύπτει τον κάτωθι ενεργειακό-Περιβαλλοντικό στόχο, ως εξής:

 1. Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%
 2. Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων CO2 τουλάχιστον κατά 35%
 3. Για το/α κτίριο/α ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει έως το 65% αναλόγως του είδους παρέμβασης (κτίρια και μη     κτιριακές δαπάνες) και του μεγέθους της επιχείρησης.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Για επενδυτικά σχέδια που θα κατατεθούν προς χρηματοδότηση ισχύουν τα εξής:

 • Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των  €500.000,00  για τον κλάδο του Τουρισμού
 • Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των  €250.000,00  για τους λοιπούς κλάδους

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες επιχειρήσεις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες και πολύ μεγάλες που ασχολούνται στους κλάδους εμπορίου, υπηρεσιών & τουρισμού. (Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες) 

Οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή/και Έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου, αναλόγως των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Η επιχείρηση να έχει ιδρυθεί έως την 31/12/2020

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις:

 • ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
 • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
 • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
 • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

 • υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),
 • υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),
 • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,
 • υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης,
 • εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η Επιλεξιμότητα δαπανών ξεκινά μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 12/3/2024 και μέχρι εξάντλησης των κεφαλαίων

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr