«Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»

Αντικείμενο του εν λόγω προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα. Σημειώνεται πως στόχος του προγράμματος είναι (του οποίου η τήρηση είναι αναγκαία) αποτελεί η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 30% τουλάχιστον.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Έως 20.000,00 για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Έως 25.000,00 για Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 • Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η επιδότηση αντιστοιχεί στο 50% (Κανόνας De minimis)
 • Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η επιδότηση αντιστοιχεί στο 40% (Κανόνας De minimis)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με Ελληνικό ΑΦΜ
 • Να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί έως την 31/12/2023
 • Να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • Να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (ή τον ενεργειακό έλεγχο εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να υποβάλλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.
 • Η τεκμηρίωση της επίτευξης του στόχου της μείωσης των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 30% θα προκύπτει από τη σύγκριση του 1ου ΠΕΑ, που καταχωρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος πριν την έναρξη της επένδυσης, και του 2ου ΠΕΑ, που καταχωρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την υλοποίηση της επένδυσης.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, και διαθέτουν, το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητα τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, κλπ.)
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Σύστημα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (εξοπλισμός αντλίας θερμότητας με τα παρελκόμενα αυτής)  Έως 100% του Π/Υ
Ηλιοθερμικό Σύστημα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας (υποστηρικτικό ηλιοθερμικό σύστημα αύξησης απόδοσης π.χ. δοχείο αδράνειας-αποθήκευσης θερμότητας) Έως 100% του Π/Υ
Σύστημα ηλιακής θέρμανσης (Εξοπλισμός ηλιακής θέρμανσης π.χ. θερμοσίφωνας κλπ.) Έως 100% του Π/Υ
Έξυπνοι μετρητές (Προαιρετική υποστηρικτική των παραπάνω) Έως 20% του Π/Υ
Λοιπές παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας π.χ. βελτίωση-αντικατάσταση λοιπού εξοπλισμού)  Έως 20% του Π/Υ
ΔΑΠΑΝΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συμπληρωματικές εργασίες για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (Κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.)  Έως 25% του Π/Υ
  Έκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών, ΠΕΑ – Πιστοποιητικών Ενεργειακής ΑπόδοσηςΜπορούν να κυμαίνονται έως 400€ ανά ΠΕΑ στο πλαίσιο των δαπανών υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες διενέργειας ενεργειακών ελέγχων)
  Διενέργεια δύο (2) Ενεργειακών ΕλέγχωνΜπορούν να κυμαίνονται έως 500€ ανά Ενεργειακό Έλεγχο στο πλαίσιο των δαπανών υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες διενέργειας ΠΕΑ)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (21/2/2024)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 22/2/2024 και μέχρι εξάντλησης των Κεφαλαίων

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr