ΝΕΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια Ν. 4887/2022

ΝΕΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  (έως 45% του Π/Υ. Έως 60% για επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια. Έως 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα)
 • Δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Για επενδυτικά σχέδια του τομέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόμενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κλπ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους των.
 • Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης υπό  προϋποθέσεις
 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού (συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης, μεταφορά τεχνολογίας)
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νεοσύστατες ΜΜΕ Επιχειρήσεις, αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, επαγγελματική κατάρτιση, συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • 50.000,00€ για Κοιν.Σεπ., Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • 100.000,00€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000,00€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000,00€ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1.000.000,00€ για μεγάλες επιχειρήσεις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός, Κοιν. Σ.Επ, Α.Σ., Ο.Π., ΑΕΣ, Κοινοπραξίες
 • Ατομικές Επιχειρήσεις (με ανώτατο κόστος Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 200.000,00€)

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΈως 40%Έως 50%Έως 60%
Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΑΤΤΙΚΗ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΤΤΙΚΗ- ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΤΤΙΚΗ- ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΈως 15%Έως 25%Έως 35%
ΑΤΤΙΚΗ- ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΗΣΟΙ ΑΤΙΙΚΗΣΈως 25%Έως 35%Έως 45%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΈως 55%Έως 65%Έως 75%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός εξαιρέσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, (Π.Ε. Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης), τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Π.Ε. Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα.

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΠολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από Κρήτη & Εύβοια)75%  
Αττική40%
Λοιπές Περιφέρειες50%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 3/10/2022 έως και 30/12/2022

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr