«Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ Επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Η εν λόγω δράση συνολικού ύψους 20.000.00,00€ στοχεύει στην δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νέοιδρυθέντων επιχειρήσεων ΜΟΝΟ για τις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς & Γρεβενών και από την Πελοπόννησο τους δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας & Τριπόλεως.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από 20.000€ έως και 100.000€  Καν. ΕΕ 1407/2013 (DeMinimis).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιδότησης είναι 70% επί του προϋπολογισμού

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  • Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης Νέες Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες υφιστάμενες νοούνται  οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα

  • Να λειτουργούν/λειτουργήσουν Νόμιμα
  • Να λειτουργούν/λειτουργήσουν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή
  • Να δραστηριοποιούνται/δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των περιοχών  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Γρεβενών) & Δήμο Μεγαλόπολης, Δήμο Οιχαλίας, Δήμο Γορτυνίας και Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ενώ στην περίπτωση των Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων θα πρέπει να τον διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση δημόσιας χρηματοδότησης.
  • Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα (1) έτος θα προσαυξήσει τις ΕΜΕ κατά τουλάχιστον μία (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023 για νέα επιχείρηση)

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να:

  • Να αφορά έναν τουλάχιστον ΚΑΔ  της πρόσκλησης
  • Να περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Περιλαμβάνει την δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης εργασίας (1 ΕΜΕ) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού σχεδίου
  • Μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα το είδος και τη φύση του επενδυτικού σχεδίου, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων ΑΜΕΑ στις κτηριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στο εκάστοτε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ της εν λογω δράσης, πατήστε εδώ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΗΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής 
Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου 
Λοιπός Εξοπλισμός 
-Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

-Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

-Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

-Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (έως 50.000 €)

-Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων.
Υποχρεωτική δαπάνη  

Τουλάχιστον μία εκ των πέντε (5) υποκατηγοριών και τουλάχιστον 30% του επιχ/μενου Π/Υ.
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000€
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτούέως 5.000 € ανά πρότυπο  
Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.έως 5.000 € ανά διαχειριστικό σύστημα
Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπαέως 10.000 €
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 
Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίουέως 10.000 €
Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία 
Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού 
Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του Επ. Σχεδίου)Υποχρεωτική δαπάνη

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 18/1/2024.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. (το 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης Έγκρισης).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 8/2/2024 έως 10/5/2024 (ώρα 15:00) με συγκριτική αξιολόγηση.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr