ΨΗΦ-ΜΕΤΑΣΧ

“Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0”

ΨΗΦ-ΜΕΤΑΣΧ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’279 8/6-6-2022 οι όροι και οι ρυθμίσεις της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι αναλυτικοί όροι, προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά υποβολής θα καθοριστούν με τις αναλυτικές προσκλήσεις κάθε προγράμματος.

Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

– Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

– Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

– Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Ψηφιακά Εργαλεία MME

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμη προς ενίσχυση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών. Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικεύονται από τον φορέα υλοποίησης, με γνώμονα την ανταπόκριση στις ακόλουθες προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού:

 • Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία
 • Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται στους δυνητικούς Δικαιούχους η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης και ανά κατηγορία ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
  Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)  Μέγιστη Επιλέξιμη ΔαπάνηΈνταση Ενίσχυσης
0,01 ΕΜΕ<μ<= 5 ΕΜΕ€ 900,00€ 1.000,0090%
5 ΕΜΕ <μ<= 10 ΕΜΕ€ 1.800,00€ 2.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
  Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)  Μέγιστη Επιλέξιμη ΔαπάνηΈνταση Ενίσχυσης
10 ΕΜΕ<μ<= 18 ΕΜΕ€ 3.600,00€ 4.000,0090%
18 ΕΜΕ <μ<= 25 ΕΜΕ€ 5.400,00€ 6.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)  Μέγιστη Επιλέξιμη ΔαπάνηΈνταση Ενίσχυσης
25 ΕΜΕ<μ<= 32 ΕΜΕ€ 9.000,00€ 10.000,0090%
32 ΕΜΕ <μ<= 40 ΕΜΕ€ 10.800,00€ 12.000,0090%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)  Μέγιστη Επιλέξιμη ΔαπάνηΈνταση Ενίσχυσης
40 ΕΜΕ<μ<= 50 ΕΜΕ€ 13.500,00€ 15.000,0090%
50 ΕΜΕ <μ<= 250 ΕΜΕ€ 18.000,00€ 20.000,0090%

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Σκοπός είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ του κλάδου Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και δεν υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 • Δεν είναι προβληματικές,
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων,
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών: Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός, Τεχνικός Σχεδιασμός – Υλοποίηση του προϊόντος., Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.)
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών: Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις, Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας.

ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δαπάνες Προσωπικού >=40% του Προϋπολογισμού

Υπηρεσίες Τρίτων<=50% του Προϋπολογισμού

Γενικά Έξοδα<=15% του Προϋπολογισμού

Δαπάνες Οργάνωσης & Εξοπλισμού <=20% του Προϋπολογισμού

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 200.000,00 ευρώ έως 2.000.000,00 ευρώ

Η ενίσχυση που χορηγείται έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, η οποία καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών και τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ. και αναλύεται ως ακολούθως:

Οι επιλέξιμες δαπάνες Βιομηχανικής Έρευνας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες Πειραματικής Ανάπτυξης ενισχύονται σε ποσοστό 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες.

Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022 και είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,0 έως 250,00 ΕΜΕ..
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική
 • Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Για τους σκοπούς του Προγράμματος προβλέπονται έξι (6) διακριτές κατηγορίες ενεργειών, στις οποίες κατανέμεται ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος.

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/ διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο Ποσό Ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
Κατηγορία 1€150,00€150,00100%
Κατηγορία 2Αριθμός Οχημάτων *€1.250,00Αριθμός Οχημάτων *€1.250,0090%
Κατηγορία 3€300,00€300,00100%
Κατηγορία 4Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ*€112,50Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ*€112,5090%
Κατηγορία 5Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση* €350,00Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση* €350,00100%
Κατηγορία 6Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση*€150,00Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση*€150,00100%

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr