ΦΩΤΟ_ΕΣΠΑ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ 2 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΩΤΟ_ΕΣΠΑ

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Προδημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 190.000.000€ που στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (πλην της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μπορούν να ενταχθούν Υπό ίδρυση και Νεοσύστατες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

(Νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ της πρόσκλησης  καθ’ όλη τη διάρκεια τη διάρκεια υλοποίησης. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης επί συγκεκριμένου ακινήτου.
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα οριστεί με την πρόσκληση.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου της επένδυσης
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά εξασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Θα πρέπει να παραμένει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψήφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης  κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 40.000,00€ έως 400.000,00€ με επιχορήγηση 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. (Κανόνας De Minimis)

Η Επιχορήγηση δύναται να αυξηθεί  α) κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά β) κατά 5% με την επίτευξη στόχου απασχόλησης 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον  χώρος
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός & Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός & Λογισμικό
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (Εκκίνηση ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής & Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των  άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι αυστηρά 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Θα οριστεί περίοδος υποβολών με την δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης θα είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση με ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ο βαθμός 60.

Βαθμολογείται ενδεικτικά η ορθή σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου, η εμπειρία/συνάφεια γνώσεων εταιρών/μετόχων με το επενδυτικό σχέδιο, η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσο αναφορά τις απαιτούμενες άδειες, η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης & η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Προδημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000€ που στοχεύει στην δημιουργίας νέων ΜΜΕ επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ τουρισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μπορούν να ενταχθούν Υπό ίδρυση και Νεοσύστατες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

(Νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.

(Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Π.Ε. Μυκόνου και Π.Ε. Θήρας πλην της Δ.Κ. Θηρασίας)

 • Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ της πρόσκλησης  καθ’ όλη τη διάρκεια τη διάρκεια υλοποίησης. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης επί συγκεκριμένου ακινήτου.
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα οριστεί με την πρόσκληση.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου της επένδυσης
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά εξασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής.
 • Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Κατάταξη κατηγορίας 4 αστέρων και άνω και δυναμικότητα 12 κλινών και άνω

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ εντός παραδοσιακών κτισμάτων και Camping

Κατάταξη κατηγορίας 3 αστέρων και άνω

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Τουλάχιστον 3 και θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα ΜΗΤΕ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κατάταξη κατηγορίας 4 κλειδιά και άνω και δυναμικότητα 12 κλινών και άνω

Επισημαίνεται ότι:

 • Θα πρέπει να παραμένει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψήφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης  κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 80.000,00€ έως 400.000,00€ με επιχορήγηση 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. (Κανόνας De Minimis)

Η Επιχορήγηση δύναται να αυξηθεί  α) κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά β) κατά 5% με την επίτευξη στόχου απασχόλησης 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον  χώρος
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός & Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός & Λογισμικό
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (Εκκίνηση ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής & Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των  άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια θα είναι αυστηρά 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Θα οριστεί περίοδος υποβολών με την δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης θα είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση με ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ο βαθμός 60.

Βαθμολογείται ενδεικτικά η ορθή σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου, η εμπειρία/συνάφεια γνώσεων εταιρών/μετόχων με το επενδυτικό σχέδιο, η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσο αναφορά τις απαιτούμενες άδειες, η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης & η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Ενδεχομένως με την δημοσίευση της Πρόσκλησης μπορεί να υπάρχουν αλλαγές

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr