ΠΡΑ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ

ΠΡΑ

Επιδοτούνται ενέργειες που αφορούν θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Μέχρι στιγμής προδημοσιεύτηκαν οι παρακάτω δράσεις.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ «ΔΡΑΣΗ 1- Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από 200.001€ έως και 1.000.000€ με ανώτατη επιχορήγηση 500.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό)
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιδότησης είναι 40% επί του προϋπολογισμού

Να τονίσουμε ότι το ποσοστό αυτό γίνεται 50% για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) που αφορούν τουλάχιστον το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Επιλογή μεταξύ του Καν. 1407/13 ή του Καν. 651/2014.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΚΑΝ.  1407/2013KAN.  651/2014
1.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςΈως 40%Έως 40%
2.1Δαπάνες Εξοπλισμού Παραγωγικός, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Λοιπός εξοπλισμόςΈως 100% Έως 5% για Λοιπό εξοπλισμόΑπό 20% έως 100% Έως 5% για Λοιπό εξοπλισμό
2.2Εξοπλισμός (GREEN) Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειαςΕξοπλισμός κυκλικής οικονομίαςΕξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωσηΈως 50%Έως 50%
3.Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού Δαπάνες για Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – ΔιαδικασιώνΠνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίαςΈως 10%Έως 10% και έως 50.000€
4.Δαπάνες για Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding  Έως 5%Έως 5%
5.Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας  Έως 20.000€Μη επιλέξιμο
6.Δαπάνες για Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  Έως 10%Έως 10%
7.Δαπάνες για Τεχνικές Μελέτες  Έως 10%Έως 10% και έως 80.000€
8.Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου)  Έως 4% και έως 10.000€Έως 4% και έως 25.000€
9.Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά  Έως 50.000€Έως 25% και έως 100.000€
10.Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )  Έως 20% και έως 45.000€Μη επιλέξιμο
11.Έμμεσες ΔαπάνεςΈως 7%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ «ΔΡΑΣΗ 2- Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από 30.000€ έως και 200.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 200.000€.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό)
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιδότησης είναι 40% επί του προϋπολογισμού

Να τονίσουμε ότι το ποσοστό αυτό γίνεται 50% για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) που αφορούν τουλάχιστον το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. (Καν. 1407/13)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΚΑΝ.  1407/2013
1.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςΈως 40%
2.1Δαπάνες Εξοπλισμού Παραγωγικός, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Λοιπός εξοπλισμόςΈως 100% Έως 5% για Λοιπό εξοπλισμό
2.2Εξοπλισμός (GREEN) Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειαςΕξοπλισμός κυκλικής οικονομίαςΕξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωσηΈως 50%
3.Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού Δαπάνες για Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – ΔιαδικασιώνΠνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίαςΈως 10%
4.Δαπάνες για Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding  Έως 5%
5.Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας  Έως 20.000€
6.Δαπάνες για Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  Έως 10%
7.Δαπάνες για Τεχνικές Μελέτες  Έως 10%
8.Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου)  Έως 4%
9.Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά  Έως 50.000€
10.Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )  Έως 45.000€
11.Έμμεσες ΔαπάνεςΈως 7%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Αναμένεται η δημοσίευση του προγράμματος  όπου θα ορίσει και την περίοδο υποβολών. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται με προτεραιότητα κατά το χρόνο υποβολής και μέχρι εξάντλησης των κεφαλαίων.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr