ΦΩΤΟ_ΕΣΠΑ

Έρχονται δύο νέες δράσεις ΕΣΠΑ για ίδρυση Επιχειρήσεων

ΦΩΤΟ_ΕΣΠΑ

Αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2023 δύο νέες δράσεις για την ίδρυση και λειτουργία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής


Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής κατά την υποβολή
Να λειτουργούν Νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης
Να λειτουργήσουν αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
Να υποβάλλουν μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί σε άλλο πρόγραμμα

1η Δράση: Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων


Η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000€ στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού για τη δημιουργία νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων.


Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων


Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω (Δυναμικότητα 12 έως 50 κλίνες), Ξενοδοχειακά Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, Camping 3 αστέρων και άνω και Ξενώνες Νεότητας.
Μη Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-Τουριστικές Επιχειρήσεις τουλάχιστον 3, ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα (4 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 12 κλινών).
Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θεματικά πάρκα κ.α.) και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Ποσοστό Επιδότησης-Επιλέξιμες Δαπάνες


Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 30.000,00€ έως 400.000,00€ με επιδότηση στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες.
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Έμμεσες Δαπάνες

2η Δράση: Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


Η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000€ στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (πλην Τουρισμού). Ενδεικτικά θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:


Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Υλικά/Κατασκευές
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Υγεία
Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
Υπηρεσίες


Ποσοστό Επιδότησης-Επιλέξιμες Δαπάνες


Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 30.000,00€ έως 400.000,00€ στον τομέα της μεταποίησης και από 15.000,00€ έως 100.000,00€ στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών με επιδότηση στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες.


Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Μισθολογικό Κόστος & Έμμεσες Δαπάνες

Ενδεχομένως με την δημοσίευση των Προσκλήσεων να υπάρχουν αλλαγές

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr