Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  “Γενετική Βελτίωση Ζώων “

Στόχος της δράσης είναι:

α) η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων

β) η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα

γ) η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας

δ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων

ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων

στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νομικά Πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Ομάδες Παραγωγών (ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Α.Ε. των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Α.Σ.

Β. Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης  προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.

Γ. Δικαιούχοι δύναται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα των παραπάνω παραγράφων (Α & Β) που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δ. Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων

ΔΕΝ δύναται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη  μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

  • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (δαπάνες διοργάνωσης επαγγελματικής κατάρτισης, δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, μαθήματα επιμόρφωσης, εργαστήρια ατομικής καθοδήγησης, κλπ.)
  • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων, δημοσιεύσεις κλπ.)
  • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα (ενισχύσεις για συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων παραγωγικών αγροτικών ζώων, δαπάνες δοκιμής, γονοτυπικός έλεγχος κλπ.)
  • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας (δαπάνες προσωπικού που αφορούν ερευνητές, τεχνικούς κλπ., δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες κτιρίων και γηπέδων υπό προϋποθέσεις, δαπάνες για έρευνα, γενικά λειτουργικά έξοδα και δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης που αφορούν αποκλειστικά τη γενετική των αγροτικών παραγωγικών ζώων)  

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  ΔΡΑΣΗ  ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.80%
Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων.80%
Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα.80% για το διοικητικό κόστος για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους ελέγχους αποδόσεων το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80%
Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας.80%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

  Μέγεθος ΕπιχειρήσεωνΚατώτατος Αιτούμενος επιλέξιμος ΠροϋπολογισμόςΑνώτατος Αιτούμενος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Μικρομεσαίες500.000,002.000.000,00
Μεγάλες Επιχειρήσεις500.000,001.000.000,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 12/10/2022 έως και 30/11/2022