Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  “Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών “

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νομικά Πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Ομάδες Παραγωγών (ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) & Α.Ε. των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Α.Σ.

Β. Υπό Σύσταση Νομικά Πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφουπου ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.  

ΔΕΝ δύναται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη  μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών.
  • Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Περιλαμβάνει εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, προμήθεια & εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση-παλμέτα)

Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη από Πανεπιστημιακό Φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της παρουσίας για να καθορίζει τις επιλέξιμες καλλιέργειες και λοιπά στοιχεία που θα αφορούν τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια. 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Οι επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει να είναι:

  • Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή
  • Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
  • Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης είναι μεγαλύτερη των 12 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ
Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία  50%
Νησιά Αιγαίου Πελάγους Βόρειου & Νότιου Αιγαίου (εκτός από την Κρήτη & Εύβοια)75%
Αττική40%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

  Μέγεθος ΕπιχειρήσεωνΚατώτατος Αιτούμενος επιλέξιμος ΠροϋπολογισμόςΑνώτατος Αιτούμενος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Μικρομεσαίες500.000,001.000.000,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης τω σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες και η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει 20/10/2022 έως και 3/11/2022