«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2022»

Η δράση είναι από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ & IOCC-INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή /και υπηρεσιών και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Οι υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται κυρίως  στους τομείς της Αγροδιατροφής/Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες επιχειρήσεις με τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

 • Πρωτογενής τομέας (καλλιέργειες): Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι Συνεταιρισμοί/ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Δευτερογενής τομέας (επεξεργασία & μεταποίηση): Δικαίωμα συμμετοχής έχoυν οι υποψήφιοι με τις ακόλουθες μορφές. Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ
 • Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ 20.000€ – 350.000€
 • Να έχει παραγωγική λειτουργία τουλάχιστον ενός έτους
 • Ο υποψήφιος να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ή να έχει ενταχθεί σε διακανονισμό/ρύθμιση.

Μη Επιλέξιμες Νομικές Μορφές: Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επιχειρήσεις με αμιγώς εμπορική δραστηριότητα, κάθε μορφής δημόσια-δημοτική επιχείρηση, ιδρύματα, επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα και επιχειρήσεις τύπου franchising, μεμονωμένοι αγρότες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην πρωτογενή παραγωγή και όχι στην μεταποίηση.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η υποψήφια επιχείρηση δύναται να λάβει δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 6.200 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά δαπάνες για παραγωγικό εξοπλισμό καθώς και για πιστοποιήσεις διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες εξοπλισμού πληροφορικής, τεχνικών έργων, μισθοδοσίας

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί συνδυαστικά έως και δύο δαπάνες που αφορούν σε μηχανήματα παραγωγικού εξοπλισμού και υπηρεσίες πιστοποίησης και δεν είναι δυνατό να συγχρηματοδοτήσει τις δαπάνες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κατηγορίες επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

 • Επεξεργασία & Συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
 • Επεξεργασία & Συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
 • Επεξεργασία & Συντήρηση φρούτων και λαχανικών
 • Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
 • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
 • Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
 • Ποτοποιία
 • Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Κατασκευή γυαλιού και Προϊόντων
 • Παραγωγή  δομικών υλικών από άργιλο
 • Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
 • Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
 • Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
 • Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
 • Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
 • Κατασκευή Μουσικών Οργάνων
 • Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι ωφελούμενοι που κατά την ένταξη τους στο πρόγραμμα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις, υποχρεούνται να ανταποδώσουν προϊόντα τους σε ιδρύματα  κοινωνικής πρόνοιας, με λιανική αξία ίση με το 10% της δωρεάς που θα λάβουν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΙΟCC  το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού.

Οι υποβολές είναι εφικτές μέχρι την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022