ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014,Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης)

ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ 2014-2020), αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι της Δράσης

  1. Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων και αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
  2. Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση

Επενδυτικά σχέδια

Από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 De minimis.

Έως 600.000 ευρώ με τον κανονισμό Ε.Ε. 508/2014.

Επιδότηση από 50% έως και 85% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Υπαγόμενες Πράξεις

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών-Μη Κρατικές ενισχύσεις/Επιχειρηματικότητα

Α. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 531/2015).

Β. Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (άρθρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Ισχύει και για αλιεία εσωτερικών υδάτων.

Γ. Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 48, Καν. (ΕΕ) 508/2014)

Δ. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Επενδύσεις που αφορούν παραγωγή/εμπόριο τροφίμων, μεταποίηση και εμπόριο προϊόντων σχετικά την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών, τουριστικά καταλύματα, υπηρεσίες μεταφοράς, επιχειρήσεις εστίασης, μονάδες ιαματικής θεραπείας και λοιπές δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

Αποτελούν προτεραιότητα τα camping, οι κατασκηνώσεις, τα αγροκτήματα με μονάδα διανυκτέρευσης ή/και εστίασης, οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, οι ειδικές μορφές τουρισμού και οι επιχειρήσεις υποστήριξης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για τις επενδύσεις μέτρων επιλεξιμότητας του Καν. 508/2014 ορίζεται στις 23/3/2018.

Ενώ για πράξεις που εμπίπτουν στον Καν. 1407/2013 ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων, ήτοι 21/12/2016.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ο χρόνος υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2023.

Περιοχές Υλοποίησης

ΑΡΤΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ(Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ και συγκεκριμένα οι Τ.Κ. Βίγλας, Γαβριάς, Καλογερικού, Κορωνησίας, Πολυδρόσου, Ράχης, Στρογγυλής, Ψαθοτοπίου, Δήμος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ και συγκεκριμένα η Δ.Κ. Νεοχωρίου και οι Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Ακροποταμιάς, Λουτροτόπου, Παχυκαλάμου, Περάνθης, Συκεών, Κομμένου. Δήμος ΠΡΕΒΕΖΑΣ και συγκεκριμένα Δ.Κ. Πρεβέζης, Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Μύτικα, Νικοπόλεως, Φλαμπούρων, Καναλίου, Βράχου, Νέας Σαμψούντος, Νέας Σινώπης, Ριζών, Χειμαδιού, Λούρου, Στεφάνης, Δήμος ΖΗΡΟΥ και συγκεκριμένα Τ.Κ. Πέτρας και Δήμος ΠΑΡΓΑΣ και συγκεκριμένα Τ.Κ. Αμμουδιάς, Βαλανιδοράχης, Θεμέλου, Λούτσης, Πάργας) με περίοδο υποβολών από 5/4/2022 έως 1/7/2022

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ (Δήμος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ και συγκεκριμένα Δ.Κ. Ηγουμενίτσης, Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελεύκειας, Πέρδικας, Πλαταριάς, Συβότων, Φασκομηλιάς και Δήμος ΦΙΛΙΑΤΩΝ και συγκεκριμένα Τ.Κ. Ασπροκκλησίου, Κεστρίνης, Ραγίου, Σαγιάδας και Σμέρτου) με περίοδο υποβολών από 5/9/2022 έως 31/10/2022

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-