αλιεια

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ (Τ.Κ. ΚΥΜΙΝΑ, Τ.Κ. ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ & Τ.Κ. ΧΑΛΑΣΤΡΑ)

αλιεια

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ 2014-2020) για τις Τοπικές Κοινότητες Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων και Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα, αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Δικαιούχοι της Δράσης

  1. Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων και αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
  2. Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

Επιλέξιμες Περιοχές

Δημοτική Ενότητα Αξίου του Δήμου Δέλτα (Τ.Κ. Κύμινα, Τ.Κ. Νέα Μάλγαρα)

Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα ( Τ.Κ. Χαλάστρα)

Υπαγόμενες Πράξεις

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών-Μη Κρατικές ενισχύσεις/Επιχειρηματικότητα

  • Επενδύσεις  που συμβάλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014), τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις παραγράφους 2,3 και 4 του εν λόγω άρθρου (μόνο για δράσεις αλιευτικού τουρισμού) .

(Ποσοστό Ενίσχυσης 50% με Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη 75.000,00 €)

Ελάχιστος Π/Υ 2.000,00€ και Μέγιστος  Π/Υ 150.000,00€

  • Παραγωγικές Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 48, Καν. (ΕΕ) 508/2014) για τον Εκσυγχρονισμό/μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια. Στην μετεγκατάσταση αυτών των μονάδων μυδοκαλλιέργειας στις προβλεπόμενες θέσεις ΠΟΑΥ του Θερμαϊκού Κόλπου, ή στον εκσυγχρονισμό τους, με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας εργαζομένων, της υγείας των ζώων με απώτερο σκοπό τη ποιότητα του τελικού προϊόντος. Και την ίδρυση/ εκσυγχρονισμό/ μετεγκατάσταση κέντρων εξυγίανσης/ Αποστολής /Αποκελύφωσης  Οστρακοειδών.

(Ποσοστό Ενίσχυσης 50% με Ελάχιστο Π/Υ 20.000,00€ και Μέγιστο  Π/Υ 600.000,00€)

  • Ίδρυση/ Εκσυγχρονισμός/ επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

(Ποσοστό Ενίσχυσης 50% με Ελάχιστο Π/Υ 20.000,00€ και Μέγιστο  Π/Υ 600.000,00€)

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Δύναται να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Τουρισμός (Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμό, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης)
  • Εστίαση (Ίδρυση/επέκταση /εκσυγχρονισμό υφιστάμενων χώρων εστίασης και αναψυχής)
  • Εμπόριο/Υπηρεσίες (Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου ειδών διατροφής (τροφίμων, ποτών, φρούτων, λαχανικών κλπ.) καθώς και στην εξυπηρέτηση του τουρισμού της αλιευτικής περιοχής του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και βιοτεχνικών μονάδων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου, σε επιλεγμένους κλάδους προτεραιότητας, και κατά προτεραιότητα αυτών που προσανατολίζονται προς την υποστήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας της περιοχής.

(Ποσοστό Ενίσχυσης 50% με Ελάχιστο Π/Υ 20.000,00€ και Μέγιστο  Π/Υ 400.000,00€)

Πράξεις που υλοποιούνται από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ έχουν ποσοστό επιχορήγησης 75%

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για τις επενδύσεις μέτρων επιλεξιμότητας του Καν. 508/2014 ορίζεται στις 23/3/2018.

Για πράξεις που αφορούν τον «αλιευτικό τουρισμό» του Καν. 508/2014 η Επιλεξιμότητα δαπανών ξεκινά 11/12/2018 και η ολοκλήρωση έιναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

Ενώ για πράξεις που εμπίπτουν στον Καν. 1407/2013 ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων, ήτοι 21/12/2016.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ο χρόνος υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Περίοδος  Υποβολών από 30/9/2022 έως και 30/11/2022 ώρα 15:00