«Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»

Ο στόχος της παρούσας δράσης είναι η στήριξη της λειτουργίας των  υφιστάμενων επιχειρήσεων που υπέστησαν φυσικές καταστροφές λειτουργούν και δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκαταστήματα ή άλλη εγκατάσταση) σε διακριτό της οικίας τους χώρο στις ακόλουθες περιοχές.

 • Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας (Νομός Ευβοίας)
 • Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
 • Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
 • Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
 • Δήμος Αργοστολίου
 • Δήμος Ληξουρίου
 • Δήμος Σάμης
 • Δήμος Δυτικής Σάμου

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της δράσης είναι μικρομεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις που συνολικά τηρούν τα παρακάτω :

 • Να δραστηριοποιούνται στις παραπάνω επιλέξιμες πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές.
 • Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 31/12/2021
 • Να διαθέτουν μέχρι 31/12/2021 ως κύριο ΚΑΔ  ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο Ε3 2019. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, ο έλεγχος γίνεται με βάση τον κύριο ΚΑΔ είτε τη επιχείρησης είτε του υποκαταστήματος.
 • Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση
 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2021 σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εντός 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2021. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη  εντός 2020 ή 2021 ή αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα το 2019 δεν εξετάζεται η μείωση των εσόδων.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης αν αποτελούν μεταξύ τους συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι παρακάτω:

 • Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι δημόσιες επιχειρήσεις τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες. Επιπρόσθετα οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες καθώς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες (μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, κλπ.)
 • Ωφελούμενοι (είτε έχουν υποβάλει αίτηση είτε έχουν έγκριση) της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού».  

Προϋπολογισμός και Όριο Επιχορήγησης

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης ως κατ’ αποκοπή ποσό, λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα των ποσών των πεδίων 581 (παροχές σε εργαζόμενους), 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 2019.

Επί του ως άνω προσδιορισθέντος αθροίσματος, το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται επιχορήγηση σε ποσοστό 50%.

Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 δύναται να λάβουν κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 2.000,00 €.

Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ανέρχεται σε 18.000,00 €.  

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Η ωφελούμενη επιχείρηση θα πρέπει να διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα έξι (6) μηνών από την απόφαση χρηματοδότησης της.

Περίοδος υποβολών από 13/05/2022 έως 2/11/2022 μέχρι και τις 15:00